Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Mosty”

Artykuł naukowy to tekst prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przywolaniem cytowanej literatury. Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych).

Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły wcześniej niepublikowane, które przeszły etap weryfikacji redakcyjnej.

1. Do   oceny   każdej   publikacji   powołuje   się   co   najmniej   dwóch   niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W  innych   rozwiązaniach   recenzent   musi   podpisać   deklarację   o  nie   występowaniu konfliktu   interesów;   za   konflikt   interesów   uznaje   się   zachodzące   między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia   współpraca   naukowa   w   ciągu   ostatnich   dwóch   lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

W przypadku finansowania publikacji przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty, wymagane jest podanie informacji o źródle środków pieniężnych. Informację taką zamieszcza się na końcu publikacji.

Regulamin publikacji jest dostępny na stronie: mosty.elamed.pl/regulamin-publikacji

Formularz recenzji dostępny jest pod adresem http://mosty.elamed.pl/uploads/mos/files/formularz_recenzji.pdf